Πολυρρήνια Αγροτικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε

Αγροτικές & τουριστικές επιχειρήσεις ΑΕ

Latest Posts

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16813/73/Β/88/13 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ..
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου 2020

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16813/73/Β/88/13 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 27η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα ..
Read more

Πολυρρήνια

Αγροτικές & τουριστικές επιχειρήσεις ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (Εδώ)   Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017 (Εδώ) Κατάσταση αποτελσμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης (Εδώ)   Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2020 (Εδώ)